Održana 27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica
23/10/2020

U četvrtak 22. listopada 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASANa aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik Vjekoslav Mahovlić (nezavisni) i vijećnica Biljana Kajgana Petričević (SDP).

Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 12. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 23. srpnja 2020. godine.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

– Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2019./2020. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice
– Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Našica za 2021. godinu
– Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste u k.o. Zoljan
– Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Našička Breznica
– Odluka o pokretanju postupka biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica i njihovih zamjenika
– Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Našica za 2020. godinu

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

– Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2021. godinu
– Odluka o zaduživanju Grada Našica u 2020. godini

Većinom glasova svih vijećnika donešene su sljedeće točke:

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2020. godine
– Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
– Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2020. godinu

Nakon održane sjednice nekoliko riječi rekao je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica, Krešimir Kašuba koji je izdvojio bitnu točku, rebalans proračuna kao i izvješće o izvršenju proračuna, godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada u Dječjem vrtiću “Zvončić” Našice, te se ujedno i zahvalio svim vijećnicama na odrađenoj sjednici.

Jedna od najznačajnijih točka bila je rebalans proračuna koji je sa 122 milijuna kuna smanjen na 117 milijuna kuna što je visoko s obzirom na brojne investicije koje se rade u gradu, rekao je gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić. Isto tako, nadodao je kako su razlog smanjena i smanjeni prihodi s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz koronavirus.

“Svakako želimo iznaći sredstva za potporu poduzetnicima i svima kojima je pomoć potrebna. Grad je rebalansu proračuna osigurao potporu za gradska poduzeća u nešto povećanom obliku zbog nastale situacije s poslovanjem kako bi uspješno završili godinu. Uz to bi se zahvalio svima koji su do sada djelovali u Savjetu mladih, ponajviše predsjedniku Goranu Konjetiću. Uvjeren sam da ćemo na jednoj od narednih sjednica izabrati i buduće članove Gradskog savjeta i vjerujem da će se kvalitetan rad i dobra suradnja s Gradskom upravom i nastaviti.  – rekao je među ostalim gradonačelnik Josip Miletić te se za kraj zahvalio i svim vijećnicima na kvalitetnom radu.

[TheChamp-FB-Comments]